Historia parafii na Rybakach w Toruniu

Zanim powstała parafia św. Michała Archanioła, na Rybakach w Toruniu założono Instytut Maryjny. Instytut Maryjny powstał 30 stycznia 1939 roku i był prowadzony przez ks. Franciszka Nowakowskiego, kapłana diecezji włocławskiej. Pomocą w posłudze ks. Franciszkowi służyli michalici – ks. Bartłomiej Sławiński CSMA i ks. Feliks Skrzypkowiak CSMA. Przy Instytucie Maryjnym znajdowała się kaplica, do której na wspólną modlitwę przychodzili czciciele Matki Bożej Różańcowej.

Wybuch II wojny światowej i okupacja hitlerowska uniemożliwiły dalszy rozwój Instytutu Maryjnego. W 1945 roku wycofujący się okupant spalił siedzibę. Po odzyskaniu niepodległości ks. Franciszek Nowakowski 15 lipca 1948 r. aktem darowizny nieruchomość Instytutu Maryjnego zapisał dla Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Od tej chwili Księża Michalici rozpoczęli tworzenie placówki duszpasterskiej. Pod kierunkiem ks. Pawła Borkowskiego CSMA odremontowano zniszczoną kaplicę, a 4 sierpnia 1949 roku Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej bp Kazimierz Kowalski dokonał jej otwarcia. Kaplicę poświęcił ks. Prepozyt Radca Kolczyk, proboszcz parafii pw. Świętych Janów, na terenie której znajdował się Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W uroczystości wzięli udział kapłani ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła: ks. Jan Zawada CSMA, ks. Władysław Moroz CSMA, ks. Paweł Borkowski CSMA oraz ks. Stanisław Pałach CSMA.

Ks. Paweł Goga – proboszcz toruńskiej parafii pw. Chrystusa Króla ofiarował dla nowej placówki duszpasterskiej nadstawę ołtarzową z figurą Serca Jezusowego, która pochodziła z prowizorycznej kaplicy na Mokrem. Ofiarodawca wyraził nadzieję, że tak jak na Mokrem powstała wspaniała świątynia, tak tu na Rybakach będzie nowy, wspaniały kościół.

W miarę dokonywanych remontów poszerzała się kaplica, a tym samym możliwości duszpasterskie. Owocną działalność pierwszego rektora podjęli kolejno ks. Edward Tomza CSMA, ks. Stanisław Sołtysik CSMA i ks. Stanisław Nowak CSMA.

31 sierpnia 1970 roku bp Kazimierz Kowalski zlecił utworzenie parafii, podnosząc do godności świątyni parafialnej michalicką kaplicę na Rybakach. Pierwszym rektorem tworzącej się parafii na Rybakach został Przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Stanisław Nowak CSMA. Jego współpracownikami w 1971 roku byli: ks. Stanisław Stanowicki CSMA, ks. Janusz Rzucidło CSMA, ks. Janusz Błoński CSMA, ks. Stefan Sobczak CSMA, ks. Antoni Białoczyński CSMA i ks. Eugeniusz Janowski CSMA.

Dnia 1 stycznia 1971 roku Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej bp Kazimierz Kowalski dekretem erekcyjnym powołał do istnienia nową parafię toruńską pod wezwaniem św. Michała Archanioła i zawierzył jej prowadzenie dotychczasowemu rektorowi ks. Stanisławowi Nowakowi CSMA. Odtąd zaczął funkcjonować samodzielny ośrodek duszpasterski z pełnymi prawami parafialnymi.

Drugim proboszczem – od 1972 roku – został ks. Walerian Moroz CSMA. Za jego kadencji rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Przywieziono z Jasnej Góry kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a cała parafia oddała się w niewolę Matce Bożej. Przebudowano też chór w kaplicy i zakupiono nowe organy elektronowe Hammonda.

Kolejnym proboszczem został ks. Janusz Rzucidło CSMA. Jego najważniejsze dokonanie to rozpoczęcie w 1975 r. prac związanych z odnowieniem i zmianą wystroju wnętrza kaplicy. Kierował nimi Wiesław Daroch, artysta plastyk z Łodzi.

19 października 1976 r. miała miejsce centralna uroczystość 25-lecia pracy duszpasterskiej członków Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Toruniu. Uroczystą sumę odprawił bp Zygfryd Kowalski, który dokonał poświęcenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, stacji Drogi Krzyżowej oraz figury Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Józefa i św. Antoniego.

W 1979 roku proboszczem parafii został ks. Stanisław Klocek CSMA i funkcję tę pełnił przez 12 lat. Za jego staraniem i pod jego kierownictwem został zbudowany nowy kościół oraz budynek parafialny, salki katechetyczne (obecnie Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza), pomieszczenia socjalne i kotłownia. 13 maja 1979 roku odprawiono po raz pierwszy Nabożeństwo Fatimskie, które na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości naszej parafii i trwa do dzisiejszego dnia. Trzy miesiące później z Torunia wyruszyła Pierwsza Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu”. Długość trasy wynosiła 300 km.

Najważniejszym momentem za kadencji ks. Stanisława Klocka CSMA było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Aktu tego 29 czerwca 1983 roku dokonał biskup chełmiński Marian Przykucki. Budowa świątyni trwała około pięć lat. 30 maja 1987 r. ten sam biskup dokonał poświęcenia nowo wybudowanego kościoła na Rybakach.

W 1989 roku nowym proboszczem parafii na Rybakach został ks. Maksymilian Sowa CSMA. W czasie jego posługi, 29 września 1991 roku bp Marian Przykucki poświęcił trzy dzwony, które zainstalowano na wieży kościelnej. Dzwony otrzymały imiona: Maryja, św. Józef, św. Michał, a ufundowano je z okazji 70. rocznicy zatwierdzenia przez Kościół Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Kolejnym proboszczem naszej parafii w 1993 roku został ks. dr Czesław Kustra CSMA. We wrześniu tego samego roku zainaugurowano działalność „Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza”. Jego pierwszym dyrektorem został ks. Józef Ślusarczyk CSMA. Miesiąc później parafia doczekała się własnej gazety. Powołano zespół redakcyjny „Informatora Duszpasterskiego”, a jego pierwszy numer drukiem ukazał się 10 października. Dwutygodnik ten wychodzi do dziś i jest bardzo popularny wśród naszych parafian. Nastąpiła też rozbudowa dolnego kościoła. Wybudowano pomieszczenia dla biblioteki, wideoteki, urządzono salkę pw. św. Michała Archanioła, ks. Bronisława Markiewicza oraz aulę im. Jana Pawła II.

Następnego roku po raz pierwszy w Toruniu i w parafii urządzono imprezę pod nazwą Michayland – radosne święto dzieci. Impreza, która tak radośnie została przyjęta przez dzieci, kontynuowana jest po dzień dzisiejszy.

18 lipca 1999 roku parafię objął nowy proboszcz – ks. Piotr Bieniek CSMA. Pod jego zarządem parafia św. Michała Archanioła rozpoczęła kolejne tysiąclecie. 1 października 2000 roku Ordynariusz Diecezji Toruńskiej bp Andrzej Suski dokonał konsekracji świątyni na Rybakach. W kolejnych latach dokonywano prac wykończeniowych w kościele, jak również prac nad wzrostem duchowym wiernych. 13 września 2005 roku w naszej parafii podczas Nabożeństwa Fatimskiego razem z Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej bpem Andrzejem Suskim i całym Zgromadzeniem św. Michała Archanioła dziękowaliśmy Panu Bogu za dar beatyfikacji Ojca Założyciela ks. Bronisława Markiewicza. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele miasta Torunia.

Pod koniec października, dekretem bpa Andrzeja Suskiego kościół na Rybakach otrzymał drugorzędnego patrona – bł. ks. Bronisława Markiewicza, a 29 stycznia 2006 roku odbył się pierwszy odpust parafialny ku czci nowego patrona.