Oratorium im. błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza

strona Oratorium www.oratorium.torun.pl

Rozpoczął się remont domu parafialnego, w którym znajduje się „Oratorium”. Jest on realizowany w ramach funduszy Unii Europejskich. Projekt obejmuje wymianę dachu (starej części) i adaptacje nowych pomieszczeń na działalność edukacyjno-wychowawczą naszego Oratorium. Dlatego niezwykle ważna jest dla nas pomoc parafian, ponieważ bez pełnego pokrycia środków finansowych nie mamy szans na powodzenie naszych poczynań względem tych najmniejszych. Oratorium nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć środków na wkład własny. Wychowawcy z Oratorium będą sprzedawać znicze i cegiełki oraz będą zbierać ofiary do puszek wspierające remont.

Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego i bogatego w doświadczenia pozytywne pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe.

W naszym Oratorium każdemu dziecku:

Stwarzamy:

 • Optymalne warunki do wcielania się dzieci i młodzieży w role wybranych sztuk teatralnych.
 • Możliwości do rozwoju tężyzny fizycznej

Umożliwiamy:

 • Eliminowanie negatywnych emocji poprzez warsztaty terapii zajęciowej. Malowanie na szkle, drama, pantomima, trening autogenny, to niektóre z form stosowane na zajęciach wdrażających do radzenia sobie ze stresem, kształtujący umiejętności interpersonalne oraz postawę asertywną.
 • Rozwój zainteresowań modelarskich pod kierunkiem dwukrotnego mistrza świata.
 • Rozwój zainteresowań kulinarnych.

Organizujemy:

 • Bale karnawałowe i inne zabawy okolicznościowe integrujące wspólnotę oratoryjną
 • Spotkania dla przyjaciół Oratorium.

CHARAKTERYSTYKA ORATORIUM

Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza mieści się na Bydgoskim Przedmieściu przy ulicy Rybaki 59 w Toruniu. Oratorium posiada status prawny i 2 czerwca 2004r. zostało wpisane w poczet organizacji pożytku publicznego.

Godziny pracy świetlicy socjoterapeutycznej:

pon. – pt.: 15.00 – 19.00

Oratorium od 11 lat otacza opieką dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem, narkomaniom, rodzin niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie materialnym. To głównie z myślą o takich dzieciach – słabych, lękliwych, poszukujących drogi życia – o połamanych korzeniach i pokaleczonych skrzydłach, ale chcących poznać i zgłębić wartości moralno – społeczne – stworzyliśmy Oratorium, ich drugi dom – oazę ciszy i spokoju.

W budynku Oratorium znajdują się sale dydaktyczne do zajęć lekcyjnych, w których dzieci i młodzież uczą się, odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań. Realizują program z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach uczestnictwa w terapii zajęciowej. Oprócz tego w placówce jest sala zabaw dla najmłodszych wyposażona w różnorodne zabawki przyjazne dzieciom, świetlica, w której starsi wychowankowie oglądają filmy edukacyjne, przyrodnicze, czy realizują zajęcia z zakresu ” Sekty ich cel, charakter i zagrożenia”. Posiadamy własną kuchnie i stołówkę, w której dzieci i młodzież spożywają gorący dwudaniowy posiłek każdego dnia.

W świetlicy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach:

 • komputerowych,
 • teatralnych,
 • plastycznych,
 • sportowych,
 • kulinarnych,
 • krawieckich,
 • modelarskich,
 • warsztatach terapii zajęciowej.

Oprócz opieki intelektualnej i materialnej nad dziećmi sprawowana jest opieka duszpasterska.

Kadrę pedagogiczną stanowią kompetentni nauczyciele wolontariusze legitymujący się wyższym wykształceniem.

Cechą charakterystyczną placówki jest dobrze zintegrowane grono pedagogiczne nieustannie poszukujące nowych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży oraz jego środowiska.

Kreatywność nauczycieli, inspirująca doradcza rola dyrektora przyczyniają się do wysokiej jakości pracy pedagogicznej i terapeutycznej, a także nadają placówce znaczenia współczesnego modelu socjoterapeutystycznego. Stąd też niezbędny dla wszystkich podmiotów stało się wprowadzenie takiego wizerunku placówki, w którym stwarza się maksymalne warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji, kompensacji i stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży.

W obecnym roku do Oratorium zapisało się 110 dzieci [w wieku od 4 lat do 18 roku życia]. To właśnie wokół tej grupy wychowanków koncentruje się praca wszystkich pracowników Oratorium.

Oratorium jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin trudnych, niewydolnych wychowawczo w domach, których słowa podobne są do drutu kolczastego, tak tną i kłują, rozdzierają i bolą. Miejsce to kształtuje pozytywne cechy osobowości, wiarę we własne poczucie godności osobistej i jej poszanowanie u innych.

Główne cele naszej placówki

 • Organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy dziecka, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniu i regresowi
 • Pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych
 • Kształtowanie własnego stosunku do nauki i pracy
 • Wdrożenie do przestrzegania zasad współżycia społecznego.