Domowy Kościół

Domowy Kościół to rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie. W naszej parafii działa od początku jego istnienia w Toruniu, a to za sprawą Elżbiety i Leszka Polakiewiczów współtworzących ponad trzydzieści lat temu najpierwszy toruński krąg.
Domowy Kościół to ruch małżeństw sakramentalnych, które starają się dążyć do świętości. Czy to jest trudne? Nasz ojciec-założyciel, czyli ks. Franciszek Blachnicki wskazał nam niezawodne, a dostępne wszystkim sposoby. Staramy się więc codziennie spotykać z Jezusem na modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, słuchamy Pana czytając Pismo Święte, staramy się żyć tym słowem, walczyć ze swoimi wadami i szczerze, z miłością omawiać ze współmałżonkiem rodzinne sprawy w czasie tzw. dialogu małżeńskiego. Raz w miesiącu spotykamy się w gronie kilku małżeństw, czyli w kręgu. To ważne spotkanie – dzielimy się na nim swoimi radościami i troskami, mówimy o realizacji zobowiązań, wspólnie się modlimy. Na tym miesięcznym spotkaniu zawsze towarzyszy nam kapłan sprawujący duchową opiekę nad kręgiem. W ubiegłym roku był to ks. Stanisław Prokuski, w roku bieżącym naszym moderatorem jest ks. Jerzy Góralewicz.
Kiedyś w naszej parafii działało kilka kręgów Domowego Kościoła, obecnie istnieje tylko jeden. Szkoda, bo Domowy Kościół to wspaniały sposób na harmonię w rodzinie, wzrastanie w miłości do Boga i współmałżonka.
Latem wyjeżdżamy na 15-dniowe rekolekcje dla małżonków wraz z dziećmi. Dają one siłę do pracy, wzrost w wierze i miłości. W ciągu roku możemy też uczestniczyć w krótkich, zazwyczaj trzydniowych rekolekcjach.
Zapraszamy małżeństwa do Domowego Kościoła, czekamy na te z dużym stażem, doświadczone, a także na małżeństwa zaczynające wspólną drogę.

CO TO JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ?

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.
Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”
Anna i Jacek Nowakowie